Statutowe cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Prowadzenie działań w dziedzinie szeroko rozumianej komunikacji społecznej, w szczególności podejmowanie  działań  na  rzecz  powszechnego,  zrównoważonego  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2. Współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi gospodarki i kultury, placówkami naukowymi w zakresie planowania i realizacji rozwoju nauki o komunikacji społecznej oraz praktycznego jej stosowania;

3.    Wspieranie  i uczestniczenie w  inicjatywach oraz projektach  popularyzujących  i  promujących  rozwój  innowacyjnej gospodarki, w szczególności odnawialnych źródeł  energii oraz ochrony środowiska.

4.    Promocja innowacyjnej gospodarki w szczególności energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

5.    Rozpowszechnianie wiedzy i popularyzacja technologii z zakresu innowacyjnej gospodarki oraz możliwości wykorzystania i rozwoju odnawialnych źródeł  energii.

6. Rozwijanie różnych form działalności w zakresie nauki o komunikacji społecznej i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie.

7. Integrowania środowisk zainteresowanych rozwojem i wdrażaniem technologii z zakresu innowacyjnej gospodarki, w szczególności odnawialnych źródeł energii.

8. Wspieranie i współpraca z władzami samorządowymi i organami administracji publicznej w zakresie promocji, rozwoju i wdrażania technologii z zakresu innowacyjnej gospodarki, w szczególności odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska.

9.    Wspieranie  inicjatyw  popularyzujących  i  promujących ochronę środowiska naturalnego oraz rozpowszechnianie wiedzy z tego zakresu.

10.    Reprezentowanie  członków  Stowarzyszenia,  jego  potrzeb  i  interesów  wobec władz państwowych, gospodarczych i innych instytucji prawnych oraz osób fizycznych,

11.    Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zagadnień zdrowotnych, prawnych i ekonomicznych w aspekcie innowacyjnej gospodarki oraz odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska.

12. Współpraca z instytucjami systemu edukacji w zakresie opracowywania planów i programów kształcenia oraz metod ich realizacji;

13.  Rozwijanie i wykorzystywanie informacji naukowej;

14. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej;

15. Organizowanie narad i konferencji naukowych;

16. Występowanie o nagrody oraz przyznawanie nagród Stowarzyszenia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki o komunikacji społecznej;

17. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych;

18.  udział w krajowych i międzynarodowych kongresach oraz konferencjach poświęconych dziedzinom wchodzącym w zakres zainteresowań Towarzystwa;

19.  Współdziałanie z mediami oraz innymi instytucjami.

20. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej. Popularyzacja działalności artystycznej oraz stwarzanie możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze,

21. Wspieranie i promocja kultury i sztuki, w tym rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego

22. Propagowanie pozytywnych postaw prospołecznych,

23. Propagowanie idei turystycznego i aktywnego stylu życia,

24. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem walorów regionalnych z wykorzystaniem do rozwoju społeczno-kulturalnego, oświaty regionalnej i turystyki.

25. Integrowanie środowiska, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym

26. Szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień, w tym działanie na rzecz wsparcia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, osób współuzależnionych, bądź w jakikolwiek sposób dotkniętych skutkami uzależnień.

27. Prowadzenie działalności kulturalnej jako wsparcia dla środowisk osób uzależnionych i wykluczonych społecznie.